פרשת וישב

פרשת וישב – בטחון בה'

פרשת וישב – בטחון בה'

כתוב בתהילים (מ,ה): "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים". המדרש רבה (מקץ, פרשה פט) כותב: "אשרי