פרשת וישב – בטחון בה'

כתוב בתהילים (מ,ה): "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים".
המדרש רבה (מקץ, פרשה פט) כותב: "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו – זה יוסף, ולא פנה אל רהבים – ע"י שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים".
יש פה תרתי דסתרי! ??? אז יוסף הוא בוטח או לא???
באמת אנחנו יודעים שיוסף קיבל עוד שנתיים בפנים כי אמר זכרתני והזכרתני אבל אח"כ הוא התפלל שישכח שר המשקים את בקשתו.
מסופר על הנכד של הבעש"ט ר' אהרן מטייטבין זצ"ל שהיה עני מרוד ובערב שבת שאין לו מה לאכול דפק על הבמה ואמר שהקהילה תתבייש שאין לו מה לאכול ובאמת הקהילה אמרה שתעשה במוצ"ש מגבית,והוא התחרט והתפלל כל השבת שישכחו את זה ובאמת במוצ"ש שכחו.
ובאמת רואים שהמדרש (בפרשת וישב) אומר ששר המשקים שכח "ולא זכר שר המשקים וגו', כל היום היה מתנה תנאים ומלאך בא והופכן וקושר קשרים ומלאך בא ומתירן, אמר לו הקב"ה את שוכחו ואני לא אשכחהו, הה"ד ולא זכר שר המשקים" (בראשית רבה פרשה פח)
אבל מעבר לכך ישנה ביקורת על יוסף שברמה שלו נדרש לביטחון במינון שונה, והוא יודע שיש עוד שלושה ימים עד פתרון החלום והוא כבר עכשיו מבקש ממנו להזכירו לפני פרעה, שיחכה שלושה ימים ליום האחרון ורק אז תנסה השתדלות… למה קפצת יומיים מוקדם? על כל יום קיבלת שנה, דווקא בגלל שאתה אשרי הגבר פונים אליך בטענה למה לא חיכית יומיים ופנית אל רהבים ושני חלקי הפסוק משתלבים טוב!
אדם גדול שרואה במהלכים הטבעיים את יד ה' צריך לצפות לניסים שיחברו עם הטבע יחדיו…
רמב"ן סוף פרשת בא:"ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהן יסוד התורה כולה שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע בין ברבים בין ביחיד …
המוטיב המרכזי הוא שהניסים הגלויים הם אמצעי להאמין גם בדברים הטבעיים שהם ניסים נסתרים רק שהתרגלנו אליהם…
וזה אבן יסוד לאחת מאינספור תשובות לקושיית הבית יוסף המפורסמת למה חוגגים שמונה ימים ולא שבע הרי היום הראשון לא היה נס כי היה מספיק שמן ליום אחד רק השאר היה נס?
אחת התשובות היא של הסבא מקלם בספרו חכמה ומוסר (חלק א' סימן סא'): בעצם בזכות הנס הגלוי אדם מתעורר להבין שזה ששמן דולק זה גם נס גדול רק שהתרגלנו…
ר חנינא בן דוסא (תענית כה) חי ככה ולכן אמר לביתו מי שאמר ששמן ידלק יאמר לחומץ שידלק… והנר הזה דלק מער"ש עד מוצ"ש…
ובעצם גם הטבע הוא נס רק שהתרגלנו כי הקב"ה טבע חוקיות בטבע שדבר מסוים יידלק ודבר שני יהיה מוצק וכו' כדי שנוכל לחיות נורמאלי ולא נגיע לתחנת דלק ולא נדע במה לתדלק היום סולר או קוקה קולה…
אבל לפעמים הקב"ה משנה את הטבע בצורה שלא התרגלנו כדי לעורר אותנו על הדברים שהתרגלנו!
נגיד יום אחד אתה מתקשר לגלגל"צ שמישהו קם בהר הזיתים ועכשיו תופס טרמפים במוזיאון רוקפלר הוא ייכנס למקום הראשון בחדשות!
אבל אם משהו יתקשר ויגיד שאתמול הוא טמן חיטה באדמה והיא נרקבה ופתאום היום היא צמחה מחדש… יזרקו אותו מכל המדרגות!
מה ההבדל? לזה התרגלנו ולזה לא…..
וכך כותב הרב דסלר במכתב מאליהו בקונטרס "נס וטבע".
וזאת הייתה עיקר הטענה ליוסף שאחד שהורגל בזה שכל הטבע הוא נס היה צריך לחכות עוד יומיים לתת לקב"ה צ'אנס לגאול אותו….